Nyt angreb på religionsfriheden i Danmark: Nye Borgerlige vil fjerne anerkendelsen af muslimske trossamfund

I folketingsåret 2019-2020, der blev indledt tirsdag den 1. oktober 2020, er der frem til den 12. februar 2020 fremsat fire beslutningsforslag, som direkte eller indirekte vil indskrænke religionsfriheden i Danmark.

Nye Borgerlige har fremsat to beslutningsforslag om henholdsvis at fjerne anerkendelsen af muslimske trossamfund og om at fjerne tilskuddet til friskoler, der er baseret på islamiske værdier. Begge forslag er i strid med Grundlovens § 70 om, at ingen på grund af sin trosbekendelse eller afstamning må ”berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder”.

Dansk Folkeparti har fremsat to beslutningsforslag. Det ene handler om at mærke halalslagtet kød. Det andet handler om at afskaffe statsstøtten til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund. Forslaget om halalslagtet kød diskriminerer muslimer, da det handler om en bestemt form for religiøst slagtet kød, hvorimod andre former for religiøst slagtet kød ikke omfattes af forslaget. Forslaget om at afskaffe støtten til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund, er formuleret i generelle vendinger, idet det er vendt mod friskoler, der ”kan dokumentere, at den ikke modvirker de udenlandske elevers integration i det danske samfund”. Fra den offentlige debat om tankerne bag forslaget er det flere gange blevet nævnt, at det særligt er muslimske friskoler, der er i søgelyset.

Desuden er et borgerforslag om at forbyde omskæring af raske drenge og unge under 18 år genfremsat, da det ikke blev færdigbehandlet i folketingssamlingen 2018-2019.

B 5 Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af 18-årsmindstealder for omskæring af raske børn (borgerforslag)

Forslaget blev fremsat den 3. oktober 2019. Det er et borgerforslag, som skal behandles i Folketinget, fordi det har opnået mindst 50.000 underskrifter i løbet af et halvt år. Forslaget blev også fremsat i folketingssamlingen 2018-2019, men da nåede det ikke at komme til afstemning, og derfor er det genfremsat.

Resumé af beslutningsforslaget: Ifølge forslaget skal der indføres en kønsneutral mindstealder på 18 år for omskæring, som ikke er nødvendig af helbredsmæssige årsager.

Læs forslaget

Indeks over Folketingets behandling af forslaget

Læs mere om behandlingen af forslaget i folketingsåret 2018-2019, Religionsfrihed.nu, 08-10-2018

B 32 Forslag til folketingsbeslutning om at afskære statsstøtte til visse friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har udenlandsk baggrund

Forslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 13. november 2019.

Resumé af beslutningsforslaget: Forslaget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at iværksætte de nødvendige regelændringer, der medfører, at statstilskud til friskoler, hvor over halvdelen af eleverne har en udenlandsk baggrund, betinges af, at den pågældende skole kan dokumentere, at den ikke modvirker de udenlandske elevers integration i det danske samfund.

Læs forslaget

Indeks over Folketingets behandling af forslaget

B 62 Forslag til folketingsbeslutning om at indføre mulighed for at fravælge halalprodukter og sikre større viden om effekterne af halalafgifter

Forslaget blev fremsat af Dansk Folkeparti den 17. december 2019.

Resumé af beslutningsforslaget: Forslaget pålægger regeringen at gennemføre initiativer, der giver forbrugerne mulighed for at fravælge halalprodukter og giver forbrugerne et overblik over omfanget af halalafgifter i det danske samfund og konsekvenserne af disse.

1. behandling af forslaget: Forslaget blev behandlet i folketingssalen den 6. februar 2020. Her blev forslaget afvist af fødevareminister Mogens Jensen (S). Han henviste bl.a. til, at der i Danmark kun må slagtes dyr, der bedøves før de slagtes, og at der med hensyn til dyrevelfærd ikke er forskel på, hvilken slagtemetode der anvendes. Han sagde videre, at de gældende EU-regler ikke giver mulighed for at indføre et lovpligtigt mærke for halal eller halalfri fødevarer. Forslaget blev også afvist af Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet.

Ordførerne for Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige foreslog, at Danmark i EU-regi burde arbejde for, at de danske slagteregler også kommer til at gælde for kød, der importeres til Danmark og EU. De konservative kunne dog ikke støtte DF’s forslag, som det var fremsat. Nye Borgerliges ordfører oplyste videre, at partiet vil forbyde, at der serveres halalslagtet mad i offentlige institutioner. SF’s ordfører fandt, at der var ”nogle gode ting” i forslaget, som partiet gerne ville arbejde videre med. Liberal Alliances ordfører stillede spørgsmål ved, hvorvidt der var brug for en lovgivning om halalslagtet kød.

Læs forslaget

Læs debatten fra 1. behandlingen af forslaget

Indeks over Folketingets behandling af forslaget

B 77 Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne anerkendelsen af muslimske trossamfund i Danmark

Forslaget blev fremsat af Nye Borgerlige den 23. januar 2020.

Resumé af beslutningsforslaget: Forslaget pålægger regeringen at fremsætte de nødvendige forslag om at fjerne anerkendelsen af muslimske trossamfund i Danmark.

Læs forslaget

Indeks over Folketingets behandling af forslaget

B 84 Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne tilskuddet til friskoler baseret på islamiske værdier

Forslaget blev fremsat af Nye Borgerlige den 4. februar 2020.

Resumé af beslutningsforslaget: Forslaget pålægger regeringen inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om, at friskoler, der baserer sig på islamiske værdier, ikke kan modtage offentligt tilskud.

Læs forslaget

Indeks over Folketingets behandling af forslaget

Beslutningsforslag og lovforslag

I Folketinget kan der fremsættes to slags forsalg: Beslutningsforslag og lovforslag.
• Et lovforslag er et forslag, der enten ændrer en eksisterende lov eller indfører en helt ny lov, hvis det vedtages. Et lovforslag skal igennem tre behandlinger i Folketinget, før det kan vedtages. De fleste lovforslag fremsættes af regeringen.
• I de fleste tilfælde er et beslutningsforslag et forslag, der pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag med et bestemt formål eller indhold eller opfordrer regeringen til at undersøge en sag nærmere. De fleste beslutningsforslag fremsættes af partier uden for regeringen. Et beslutningsforslag kan også indebære en beslutning om at udsende danske soldater til opgaver i udlandet.
• Herudover bliver borgerforslag, der har opnået mindst 50.000 underskrifter, rent teknisk fremsat som beslutningsforslag, når de skal behandles i Folketinget.

Artiklen er senest opdateret 12-02-2020.

Læs mere

Folketingsflertal afviste DF-forslag om at forbyde offentligt ansatte at bære religiøs hovedbeklædning, Religionsfrihed.nu, 27-09-2019

Borgerforslag om at forbyde omskæring af raske børn under 18 år bortfaldt, Religionsfrihed.nu, 08-10-2018

Grundloven fejres, men religionsfriheden er under pres, Religionsfrihed.nu, 05-06-2018

Dansk Folkeparti har i folketingsåret 2017-2018 fremsat fire beslutningsforslag, der alle ville begrænse religionsfriheden i Danmark, Religionsfrihed.nu, 04-06-2018