Om Pew Research Centers årlige analyser af religionsfriheden på globalt plan

Analyserne fra Pew Research Center viser, om religionsfriheden begrænses eller krænkes i et land. Religionsfriheden omfatter både retten til at have en religion, retten til at skifte religion og retten til at have en ikke-religiøs overbevisning. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Den amerikanske tænketank Pew Research Center har siden 2007 udarbejdet omfattende analyser, hvor de undersøger i hvilket omfang religionsfriheden begrænses fra statens side og krænkes i civilsamfundet rundt omkring i verden. Der er tale om meget grundige og anerkendte analyser, som der ofte henvises til, når forskere, menneskerettighedsorganisationer m.fl. udtaler sig om indskrænkninger af religionsfriheden.

To fremtrædende fordele ved analyserne er, at de alene er baseret på faktuelle oplysninger, og at de omhandler religionsfrihed i bred forstand.

Pew Research Center laver hvert år en række analyser og meningsmålinger om religion og tro i USA og på globalt plan.

Denne artikel handler om, hvordan analyserne om indskrænkninger af religionsfriheden udarbejdes

Omfatter 198 lande og selvstyreområder

De årlige analyser fra Pew Research Center beskriver omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i 198 lande og selvstyreområder. Analyserne omfatter 192 af de 193 lande, der er medlem af FN. Den eneste undtagelse er Nordkorea. Det skyldes, at Nordkorea er et meget lukket land, og at det ikke er muligt for uafhængige observatører at besøge landet regelmæssigt. Derfor er det ikke muligt for Pew Research Center at udarbejde et indeks for landet, som kan sammenlignes med resultaterne for de øvrige lande og selvstyreområder.

Ud over de 192 lande omfatter undersøgelsen seks områder med selvstyre. Det er: Kosovo, Hong Kong, Macau, De Palæstinensiske Områder, Taiwan og Vestsahara.

Begrænsninger fra statens side og krænkelser i civilsamfundet

Pew Research Center skelner mellem to kategorier af begrænsninger og krænkelser, alt efter hvem der står bag indgrebet i religionsfriheden:
1. Begrænsninger af religionsfriheden fra statens side.
2. Krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet.

Begrænsninger fra statens side kan være bestemmelser i forfatningen, der favoriserer en bestemt religion eller overbevisning, eller at den anerkender nogle religiøse samfund, men ikke andre. Andre begrænsninger kan være forbud mod religiøs forkyndelse i det offentlige rum, forbud mod at skifte religion, forbud mod at udgive religiøs litteratur eller forbud mod at bære religiøse symboler (herunder påklædning) i det offentlige rum. Det er også en indskrænkning af religionsfriheden, hvis staten ikke beskytter trossamfund eller ikke-religiøse grupper mod overgreb fra personer eller grupper i civilsamfundet.

Der kan desuden være tilfælde, hvor stater ikke blot begrænser religionsfriheden, men også står bag handlinger, som er klare krænkelser af religionsfriheden – fx vilkårlige arrestationer, udenretslige tilbageholdelser, fængslinger og eventuelt drab af personer, som hævder deres ret til at udøve deres religion eller overbevisning – i værste fald kan der være tale om systematisk forfølgelse og/eller etnisk udrensning.

Krænkelser på grund af fjendtligheder i civilsamfundet kan være religiøst motiverede hadforbrydelser i form af chikane, hærværk, trusler, vold, drab, der begås af enkeltpersoner eller grupper i civilsamfundet. Det kan også være sekterisk vold mellem religiøse grupper eller religiøst motiverede terrorangreb. Det kan ligeledes være forsøg på at hindre andre personer i at udøve deres religion eller overbevisning, hindre personer i at skifte religion, tvinge personer til at gå klædt på en bestemt måde i det offentlige rum mv.

Pointskala fra 0 til 10

For hver af de to kategorier er der udarbejdet et skema med spørgsmål, som skal besvares med ”ja” eller ”nej”. Ved hvert spørgsmål tildeles fra 0 til 1 point. Hvis der ikke kan svares entydigt ja eller nej, er der opstillet mellemvarianter, som gør det muligt at give et præcist svar, som det fremgår af følgende eksempler.

I forhold til begrænsninger af religionsfriheden fra statens side er et af spørgsmålene, om landets forfatning garanterer religionsfrihed. Hvis forfatningen garanterer religionsfrihed, gives 0 point; hvis den ikke gør, gives 1 point. Hvis forfatningen ikke garanterer religionsfrihed, men alligevel indeholder bestemmelser, som beskytter religionsudøvelsen, gives 0,5 point.

Der er i alt 20 spørgsmål i denne kategori, og de besvares på baggrund af landets forfatning og oplysninger fra omkring 20 internationale kilder. Når alle spørgsmål er besvaret, lægges pointene sammen, og summen divideres med 2. Resultatet er en score, der ligger et sted mellem 0,0 og 10,0. Jo højere tallet er, jo højere er niveauet af begrænsninger og indskrænkninger af religionsfriheden fra statens side i det pågældende land.

Samme fremgangsmåde anvendes i forhold til krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet. Her skal der dog kun besvares 13 spørgsmål. Et af dem er, om der i landet har været tilfælde af religiøst motiverede hadforbrydelser. Hvis der ikke har, gives 0 point. Hvis der har været religiøst motiverede hadforbrydelser, gives fra 0,17 til 1 point, afhængig af omfanget og arten af hadforbrydelserne. Når alle spørgsmål er besvaret, lægges pointene sammen, og summen divideres med 13 og ganges med 10. Resultatet er en score, der ligger et sted mellem 0,0 og 10,0. Jo højere tallet er, jo højere er niveauet af krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet i det pågældende land.

Fire niveauer af begrænsninger og krænkelser

Ud fra landets score inddeles begrænsningerne og krænkelserne af religionsfriheden i fire grupper – alt efter om de ligger på et ”lavt”, ”moderat”, ”højt” eller ”meget højt” niveau.

Niveau-inddelingen blev fastlagt, da Pew Research Center udarbejdede den første analyse, som bygger på oplysninger fra 2007 – og offentliggjort i 2009. De lande, der var placeret blandt de 5 % med den højeste score, blev placeret i gruppen med et ”meget højt” niveau af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden. De næste 15 % blev placeret i gruppen med et ”højt” niveau. De efterfølgende 20 % i gruppen med et ”moderat” niveau, og de resterende 60 % i gruppen med et ”lavt” niveau.

 Begrænsninger fra statens sideKrænkelser i civilsamfundet
Meget højt6,6-107,2-10
Højt4,5-6,53,6-7,1
Moderat2,4-4,41,5-3,5
Lavt0,0-2,30,0-1,4

Ved hjælp af denne inddeling er det muligt at følge udviklingen i de enkelte lande og på regionalt og globalt plan. Man kan fx ud fra et lands pointtal se, hvordan graden af religionsfrihed udvikler sig fra år til år i de enkelte lande. Man kan også følge udviklingen regionalt og på verdensplan ved sammenligne antallet af lande, hvor indskrænkningerne af religionsfriheden fx ligger på et ”meget højt” eller ”højt” niveau.

Forfatninger og omkring 20 internationale kilder

Når spørgsmålene i analyseskemaerne skal besvares, tages der for det første udgangspunkt i de enkelte landes forfatninger. Dernæst anvender centret omkring 20 internationale kilder – heriblandt de årlige rapporter fra det amerikanske udenrigsministerium om religionsfrihed i verdens lande samt rapporter fra flere FN-organisationer og menneskerettighedsorganisationer som Human Rights Watch og Amnesty International.

Analyserne udarbejdes alene på baggrund af de faktuelle oplysninger i disse kilder i forhold til de konkrete spørgsmål, der skal besvares. Hvad kilderne derudover indeholder af kommentarer, vurderinger og udtalelser har ingen indflydelse på analyserne fra Pew Research Center.

Analyserne viser, om der sker krænkelser af religionsfriheden – men ikke, hvor grove krænkelserne er

Analyserne fra Pew Research Center viser også, i hvor mange lande religionsfriheden indskrænkes for kristne, muslimer, jøder og andre religiøse grupper – samt for grupper, der har en ikke-religiøs overbevisning.

Analyserne viser derimod ikke noget om, hvor alvorlige eller hyppige krænkelserne er i de enkelte lande – og centret gør opmærksom på, at resultaterne ikke kan bruges som målestok for, hvilken religiøs gruppe der er udsat for mest chikane eller forfølgelse på verdensplan.

To væsentlige ændringer

Siden den første analyse er der foretaget to væsentlige ændringer.

I begyndelsen var de resultater, som blev offentliggjort, gennemsnittet af analyserne for to år. Den første analyse blev offentliggjort i december 2009. Den byggede på en analyse, der omfattede perioden fra 1. juli 2006 til 30. juni 2007, og en anden analyse, der omfattede perioden fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Det var gennemsnitstallene fra de to analyser, der blev offentliggjort i 2009. De blev offentliggjort med 30. juni 2008 som slutdato for analyseperioden.

Året efter blev der offentliggjort en ny analyse, der var gennemsnittet af analyserne for perioden fra 1. juli 2007 til 30. juni 2008 og perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2009.

Pew Research Center benyttede denne fremgangsmåde som en ”forholdsregel, der skulle minimere mindre årlige udsving”, indtil researchcentret havde indsamlet data fra et tilstrækkeligt antal år til, at det var muligt at kunne skelne mellem vigtige og langsigtede tendenser.

Fremgangsmåden blev ændret, da Pew Research Center i 2012 offentliggjorde en ny analyse med 30. juni 2010 som slutdato. Samtidig blev tallene fra analysen, der sluttede 30. juni 2007 offentliggjort. Siden er der offentliggjort tal for etårige analyseperioder.

Herefter begyndte Pew Research Center at følge kalenderåret, fordi hovedparten af den anvendte kilder også fulgte kalenderåret. 2011-analysen, der blev offentliggjort i juni 2013, omfatter således hele kalenderåret 2011. Og ved udarbejdelsen af analysen tjekkede man, om der var sket væsentlige ændringer i den anden del af 2010, som ikke indgår i 2010-analysen. Der er således ikke sket vigtige ændringer i nogle af landene, som ikke er registreret i centrets analyser. Pew Research Center har siden fulgt kalenderåret.

Artiklen er oprettet 30-01-2015.
Artiklen er senest opdateret 05-02-2021.

Kilder

Methodology – indgår som en del af 2017-analysen: A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World, Pew Research Center, 15-07-2019

Methodology – indgår som en del af 2011-analysen: Arab Spring Adds to Global Restrictions on Religion, Pew Research Center, 20-06-2013

Methodology – indgår som en del af 2010-analysen: Rising Tide of Restrictions on Religion, Pew Research Center, 20-09-2012

Methodology – indgår som en del af 2009-analysen: Rising Restrictions on Religion – One-third of the world’s population experiences an increase, Pew Research Center, 09-08-2011

Methodology – indgår som en del af 2008-analysen: Global Restrictions on Religion, Pew Research Center, 17-12-2009