Undersøgelse: Halvdelen af befolkningen i USA mener, at Bibelen skal have indflydelse på landets lovgivning

Halvdelen af befolkningen i USA mener, at Bibelen skal have indflydelse på landets lovgivning. (Foto: MotionStudios, Pixabay)

Halvdelen af befolkningen i USA mener, at Bibelen skal have indflydelse på landets lovgivning. Det viser en undersøgelse fra den amerikanske tænketank Pew Research Center. Over en fjerdedel af befolkningen mener endvidere, at Bibelen skal overtrumfe befolkningsflertallets holdning (”the will of the people”) i de tilfælde, hvor der er en konflikt mellem de to.

Undersøgelsen bygger på svar fra 6.395 voksne, der er repræsentativ for befolkningen i USA i forhold til køn, race, etnicitet, uddannelse og andre kategorier. Undersøgelsen er foretaget fra 4. til 15. februar 2020. Undersøgelsen indgår som en del af en større undersøgelse om politik og religion i USA.

Stor forskel på svarene i forskellige samfundsgrupper

”Hvor stor indflydelse skal Bibelen have på lovene i USA?” Sådan lød et af spørgsmålene i undersøgelsen, og svarmulighederne var: Betydelig, nogen, lidt eller slet ingen indflydelse – samt muligheden for ikke at svare. Det defineres ikke nærmere, hvad der forstås ved, at Bibelen skal have indflydelse på lovgivningen.

Her svarer 49 % af alle, at Bibelen skal have betydelig (23 %) eller nogen (26 %) indflydelse, mens 50 % svarer, at Bibelen kun skal have lille (19 %) eller slet ingen (31 %) indflydelse på lovgivningen.

Der er stor forskel på, hvordan holdningen er inden for forskellige religiøse, etniske og politiske grupper.

Synspunktet om, at Bibelen skal have betydelig eller nogen indflydelse, er især udbredt blandt hvide evangeliske kristne (89 %), sorte protestanter (76 %), hvide ikke-evangeliske kristne (56 %) og katolikker (51 %), og det har tilslutning blandt 68 % af alle kristne. Ligeledes støttes denne holdning af 67 % af dem, der angiver at stemme på Republikanerne. I forhold til aldersgrupper støttes synspunktet af 61-64 % af de adspurgte over 50 år.

Synspunktet om, at Bibelen skal have lille eller slet ingen indflydelse på lovgivningen, er mest udbredt blandt ateister (96 %) og agnostikere (90 %), og det støttes af 78 % af alle ikke-religiøse. Holdningen deles også af et flertal af jøderne (68 %) og af 66 % af dem, der angiver at stemme på Demokraterne. Desuden har holdningen flertal blandt den yngste del af befolkningen – med opbakning på 69 % blandt de 18-29-årige og 57 % blandt de 30-49-årige.

Hvad vejer tungest: Bibelen eller befolkningsflertallets holdning?

Undersøgelsen viser, at 42 % af de adspurgte kristne mener, at Bibelen skal have afgørende indflydelse i forhold til befolkningsflertallets holdning, hvis der er en konflikt mellem de to angående lovgivningen i USA. (Foto: kalhh, Pixabay)

Den halvdel (49 %) af de adspurgte, som mener, at Bibelen skal have betydelig eller nogen indflydelse på USA’s love, blev også spurgt om, hvad der skal prioriteres, hvis der er en konflikt mellem Bibelen og holdningen hos flertallet i befolkningen (”the will of the people”).

Her svarer 28 %, at Bibelen skal have den afgørende indflydelse, mens 19 % mener, at befolkningsflertallets holdning skal veje tungest. 2 % svarer ”ved ikke”.

Det betyder at mere end hver fjerde af de adspurgte mener, at Bibelen skal overtrumfe befolkningsflertallets holdning i de tilfælde, hvor de to er i konflikt med hinanden. Dette synspunkt støttes især af hvide evangeliske kristne (68 %), sorte protestanter (50 %). Generelt er der blandt de adspurgte opbakning til synspunktet fra 42 % af de kristne og 41 % af dem, der stemmer på Republikanerne.

Ifølge forfatningen skal stat og religion være adskilt

Undersøgelsens resultater er interessante i lyset af, at USA’s forfatning slår fast, at stat og religion skal være adskilt. Det fremgår af tilføjelsen First Amendment, der blev vedtaget i 1791. Her står der blandt andet, Kongressen ikke må vedtage love, der etablerer en religion. Det betyder, at det er forbudt at gøre en religion til statsreligion.

For mens forfatningen slår fast, at stat og religion skal holdes adskilt, og at staten ikke må favorisere én bestemt religion, så mener halvdelen af befolkningen, ifølge undersøgelsen, at en bestemt religions hellige skrift (Bibelen) i det mindste skal have nogen indflydelse på landets lovgivning, og over en fjerdedel mener, at Bibelen skal have den afgørende indflydelse i de tilfælde, hvor der er en konflikt i forhold til befolkningsflertallets holdning. Det er dog ikke defineret, hvad der helt konkret forstås ved, at Bibelen skal have indflydelse på lovene.

Læs mere

Half of Americans say Bible should influence U.S. laws, including 28% who favor it over the will of the people, Pew Research Center, 13-04-2020

The Constitution of the United States of America

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i USA, Religionsfrihed.nu

First Amendment (til USA’s forfatning), Legal Information Institute (LII), hentet 17-04-2020