Indien: Krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet har i flere år ligget på et meget højt niveau

Krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet i Indien ligger på et meget højt niveau. Det fremgår af de årlige analyser fra tænketanken Pew Research Center af, hvordan det står til med religionsfriheden i 198 lande og selvstyreområder. I de seneste tre analyser har Indien ligget helt i top på listen over lande, hvor krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet er værst – foran lande som Irak og Syrien. Det er især muslimer og kristne, som udsættes for chikane, hærværk og voldelige angreb, og stigningen har været særlig markant siden 2014, hvor Bharatiya Janata Partiet (BJP) fik regeringsmagten i Indien.

United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) konkluderede i sin seneste rapport fra april 2021, at den indiske regering ”ledet af Bharatiya Janata Partiet (BJP), (i 2020, red.) fremmede hinduistisk nationalistisk politik, hvilket resulterede i systematiske, igangværende og grove krænkelser af religionsfriheden”.

En række angreb i den seneste tid tyder på, at der fortsat sker mange overgreb mod de religiøse mindretals rettigheder i landet. Det bekræftes af flere rapporter om indskrænkninger af religionsfriheden i Indien. Blandt andet har øget udbredelse og anvendelse af anti-konversionslove forværret situationen for kristne og muslimer i flere delstater. Ligeledes har en tilføjelse til loven om statsborgerskab øget diskriminationen og chikanen af muslimer.

I årene 2016-2018 har krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet i Indien ligger på mellem 9,5 og 9,7, målt på en skala, hvor maksimum er 10, og hvor gennemsnittet på verdensplan ligger på 2,0. Begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side ligger noget lavere, men dog stigende fra 4,5 til 5,9 i perioden 2014-2018. Tallene for 2018 er fra den analyse, Pew Research Center offentliggjorde i november 2020.

Organisationen International Christian Concern (ICC) udgav i juli 2021 en rapport om, hvordan de indiske anti-konversionslove har påvirket de kristne samfund i landet, herunder i delstaten Madhya Pradesh, der indførte en anti-konversionslov i januar 2021. ICC konkluderer, at der efterfølgende har været en dramatisk stigning i antallet af forfølgelseshændelser over for kristne i delstaten, som har ført til en udbredt frygt blandt delstatens kristne.

Det fremgår også af rapporten, at der har været flere angreb mod kristne i de seneste år end tidligere. I 2014, hvor BJP kom til magten, registrerede Evangelical Fellowship of India (EFI) 147 voldelige angreb på indiske kristne. Fem år senere – i 2019 – registrerede EFI 366 voldelige angreb mod kristne. EFI registrerede lidt færre voldelige angreb i 2020, men det bemærkes samtidig i rapporten, at der i flere måneder var nedlukninger pga. COVID-19-pandemien, og at det kan have begrænset de religiøse ekstremisters aktiviteter.

145 tilfælde af chikane, vold og andre overgreb mod kristne i første halvdel af 2021

I første halvdel af 2021 registrerede Religious Liberty Commission (RLC) 145 tilfælde, hvor kristne blev udsat for chikane, vold eller andre overgreb. Det fremgår af en halvårsrapport fra RLC, der har til formål at sikre grundlæggende frihedsrettigheder, retfærdighed og værdighed for alle.

Der er tre mord blandt de 145 tilfælde. Herudover har RLC registreret 21 tilfælde af vold mod kristne, 24 tilfælde af trusler eller chikane, og 20 tilfælde, hvor kristne i landsbyer er forsøgt frosset ud eller udsat for social boykot, fordi de ikke har villet frasige sig deres kristne tro. Der er registreret otte tilfælde af hærværk mod kirker eller andre bygninger, og i 14 tilfælde har folk udefra forsøgt at hindre en kirke i at holde gudstjeneste. Den mest udbredte hændelse er tilfælde, hvor mennesker er blevet beskyldt for – og i nogle tilfælde arresteret – på grundlag af falske anklager. RLC har registreret 43 af den slags hændelser i første halvdel af 2021.

Religious Liberty Commission blev oprettet i 1998 af sammenslutningen af evangeliske kirker i Indien (Evangelical Fellowship of India), der repræsenterer mere end 65.000 kirker i hele Indien.

Hovedparten af hændelserne fandt sted i delstaterne Madhya Pradesh (30) og nabostaten Uttar Pradesh (22) i den centrale og nordlige del af Indien. Begge stater er blandt de delstater, der har vedtaget anti-konversionslove.

Anti-konversionslove udbredes til flere delstater

Religious Liberty Commission skriver, at den ”mest alarmerende udvikling” i første halvdel af 2021 har været, at de berygtede religionsfrihedslove, der er kendt som anti-konversionslove, har bredt sig til flere delstater, som regeres af Bharatiya Janata Partiet (BJP).

Den internationale katolske hjælpeorganisation Kirche in Not (Aid to the Church in Need, ACN) skriver i sin 2021-rapport om religionsfrihed, at de anti-konversionslovene har til hensigt at regulere religiøse omvendelser, der angiveligt er udført ved hjælp af tvangsmæssige og svigagtige midler, herunder ”overtalelse” og ”lokkemidler”.

Eksempel: Anti-konversionslov i Himachal Pradesh blev skærpet i 2019

I delstaten Himachal Pradesh i det nordlige Indien er det forbudt, direkte eller indirekte, at få en anden person til at skifte religion eller forsøge at få en person til at konvertere, hvis det sker ved brug af forkerte oplysninger, magt, overdreven påvirkning, tilskyndelse, tvang, overtalelse eller ved svigagtige midler. En ændring af delstatens anti-konversionslov i 2019 betyder også, at et ægteskab vil blive erklæret ugyldigt, hvis det alene indgås med henblik på at få en person til at skifte religion, oplyser organisation International Christian Concern (ICC).

Delstaten indførte i 2006 en lov, hvorefter det er forbudt at få en person til at konvertere ved magt eller overtalelse. Efter lovændringen i 2019 er strafferammen udvidet, så en overtrædelse af forbuddet nu kan medføre fængsel i op til syv år. Begrundelsen fra regeringspartiet BJP for at stramme loven var, at 2006-loven ikke havde medført et stop for religiøs konversion. En af delstatens præster frygter, at den nye lov vil blive brugt over for kristne. ”Vi er ikke bekymrede over selve loven, for vi overholder loven. Men vi er alvorligt bekymrede for, at loven vil blive misbrugt,” siger pastor Vinod til ICC. Ifølge ICC misbruger radikale hindu-nationalister anti-konversionslovene til fejlagtigt at beskylde kristne for med magt at få personer til at konvertere til kristendommen for at retfærdiggøre deres chikane og overgreb mod kristne. Indtil videre er ingen blevet dømt for at tvangsomvende nogen i Indien, skrev ICC i begyndelsen af september 2019.

Menneskerettighedsorganisationen Christian Solidarity Worldwide (CSW) skriver, at begrebet ”tilskyndelse” i den nye lov fra 2019 er udvidet, så det nu omfatter ”tilbud om enhver fristelse i form af enhver gave eller fornøjelse eller materiel fordel, i kontanter eller naturalier eller i form af beskæftigelse, gratis uddannelse i anerkendt skole, der drives af en religiøs organisation, lette penge, bedre livsstil eller andet”. ”Disse udtryk er løst formuleret og mangler klare definitioner, hvilket efterlader dem åbne for misbrug,” skriver CSW.

Loven fra 2019 indeholder også en ny bestemmelse om, at det ikke er strafbart at vende tilbage til sine forældres religion. Ligeledes er der indført en bestemmelse om, at et ægteskab kan ophæves, hvis det alene er indgået med henblik på at få den anden person til at skifte religion.

De indiske anti-konversionslovene er ifølge hjælpeorganisationen Kirche in Not ikke blevet anvendt til at efterforske eller retsforfølge hinduer, der er blevet beskyldt for at tilbyde økonomiske lokkemidler for at få mennesker til at konvertere til hinduismen. Billedet er fra en video med en optagelse fra et ”konverterings-program” i 2011, arrangeret af Dharm Jagran Samiti i Aligarh. Ifølge teksten til videoen konverterede flere tusinde muslimer og kristne til hinduismen. (Foto fra video på YouTube)

Anti-konversionslove rammer også muslimer

Religious Liberty Commission (RLC) skriver i sin halvårsrapport fra 2021, at anti-konversionslovene tidligere kun var rettet mod kristne. ”Men nu rettes de også mod muslimer under dække af, at skal dæmme op for ‘Love Jihad’. Det er et islamofobisk udtryk, som blev opfundet for nogle år siden for at dæmonisere ægteskaber mellem muslimske mænd og ikke-muslimske kvinder, især dem, der tilhører de højeste hindu-kaster,” skriver RLC i halvårsrapporten.

Kirche in Not skriver i 2021-rapporten, at den egentlige hensigt med anti-konversionslovene tydeligt viser sig i den kendsgerning, at de aldrig har været anvendt til at efterforske eller retsforfølge hinduer – heller ikke i situationer, hvor hinduer er blevet beskyldt for at tilbyde økonomiske lokkemidler for at få mennesker til at konvertere til hinduismen.

Christian Solidarity Worldwide skriver også, at selv om anti-konversionslovene officielt betegnes som religionsfrihedslove, beskytter de ikke personers ret til at udøve, bekende og udbrede sin religion eller overbevisning, som den er beskrevet i artikel 25 i den indiske forfatning.

Anti-konversionslove i omkring hver tredje delstat i Indien

Kirche in Not oplyser i sin 2021-rapport om religionsfrihed, at omkring en tredjedel af Indiens 28 delstater har indført anti-konversionslove. I en delstat blev den ophævet efter et par år, og i en anden er den endnu ikke trådt i kraft. Lovenes indhold kan variere fra delstat til delstat. Listen er suppleret med oplysninger fra ICC’s rapport om Indiens anti-konversionslove:

1967: Odisha (tidligere Orissa).
1978: Arunachal Pradesh.
2002: Tamil Nadu. Loven blev ophævet igen to år senere.
2003: Gujarat.
2006: Rajasthan. Loven er vedtaget, men ikke trådt i kraft, da den ikke er underskrevet af delstatens guvernør.
2006: Himachal Pradesh. Loven blev ophævet i 2019, men erstattet af en ny lov kort tid efter.
2017: Jharkhand (tidligere en del af Bihar).
2018: Uttarakhand (tidligere Uttaranchal. Delstaten var tidligere en del af Uttar Pradesh).
2021: Uttar Pradesh.

International Christian Concern skriver i 2021-rapporten, at BJP-ledere i yderligere tre delstater har opfordret til, at der indføres anti-konversionslove. Det er Haryana, Assam og Karnataka.

Andre love vendt mod muslimer

Muslimer udgør godt 14 % af Indiens befolkning og er dermed landets største religiøse minoritet – efterfulgt af kristne og sikher. Der er også vedtaget andre love, som særligt diskriminerer muslimer – bl.a. en religiøst diskriminerende ændring af loven om statsborgerskab.

I begyndelsen af ​​2020 vedtog Indien en tilføjelse til landets statsborgerskabslov, som betød, at ikke-muslimske migranter fra Afghanistan, Bangladesh og Pakistan, der er bosat i Indien, fik mulighed for hurtigt at opnå opholdstilladelse og statsborgerskab i Indien. United States Commission on International Religious Freedom (USCIRF) skriver i sin årsrapport fra april 2021, at der efterfølgende blev holdt landsdækkende protester mod lovændringen, og at den ansporede til vold, som i høj grad var rettet mod muslimer.

”I Delhi udbrød der i februar (2020, red.) den værste hindu-muslimske pøbelvold i mere end tre årtier. Mere end 50 mennesker døde, og 200 blev såret, hovedsagelig muslimer. Pøbelflokke, der sympatiserer med den hinduistiske nationalisme, opererede ustraffet og brugte brutal magt til at rette søgelyset mod muslimer, angribe moskéer og ødelægge hjem og virksomheder i kvarterer, hvor flertallet af indbyggerne var muslimer. The Delhi Minorities Commission undersøgte begivenhederne og fandt ud af, at volden og påstandene om politiets brutalitet og medvirken ’tilsyneladende var planlagt og instrueret for at give et bestemt samfund, der turde protestere mod en diskriminerende lov, en lærestreg’,” skriver USCIRF i landeafsnittet om Indien.

Befolkning og religion i Indien

Der bor 1,34 milliarder mennesker i Indien (2021, anslået).

• Hovedparten af befolkningen er hinduer (79,8 %).

• De største religiøse mindretal er: Muslimer (14,2 %), kristne (2,3 %) og sikher (1,7 %).

• Det muslimske mindretal tæller omkring 185 millioner mennesker, og det er dermed det tredjestørste muslimske samfund i verden – kun overgået af Indonesien (230 millioner) og Pakistan (200 millioner). Muslimer er i flertal i delstaten Jammu og Kashmir. Her er 68 % af befolkningen muslimer.

• Det kristne mindretal tæller omkring 30 millioner mennesker. Kristne udgør flertallet i tre mindre delstater i den nordøstlige del af Indien. Det er i Nagaland (90 %), Mizoram (87 %) og Meghalaya (70 %).

• Sikher er i flertal i delstaten Punjab i den nordvestlige del af Indien. De udgør 54 % af befolkningen i delstaten.

Kilder: India, The World Factbook, besøgt 15-09-2021 og 2018 Report on International Religious Freedom: India, U.S. Department of State, 21-06-2019

Artiklen blev oprettet 15-09-2021.
Artiklen er senest opdateret 21-10-2022.

Læs mere

In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a Decade, Pew Research Center, 10-11-2020

A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World, Pew Research Center, 15-07-2019

• Global Uptick in Government Restrictions on Religion in 2016, Pew Research Center, 21-06-2018

145 instance of atrocities against Christians documented in the first half of 2021 (resumé), Evangelical Fellowshiop of India, 23-07-2021

Hate and targeted violence against Christians in India. Half Yearly Report 2021, Religions Liberty Commission, 23-07-2021

Religious Freedom in the World. Report 2021, Aid to the Church in Need, 05-06-2021

Indian State Passes Dangerous ‘Anti-Conversion Law’, Persecution.org, 04-09-2019

Himachal Pradesh introduces bill to restrict religious conversion, Christian Solidarity Worldwide, 06-09-2019

India’s Anti-conversion Laws and Their Effect on the Christian Community, International Christian Concern, juli 2021

Annual Report 2021, United States Commission on International Religious Freedom, 21-04-2021

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Indien, Religionsfrihed.nu