Ny analyse: Færre lande i 2019 med grove krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet end året før

I 2019 lå krænkelserne af religionsfriheden pga. fjendtligheder i civilsamfundet på et højt eller meget højt niveau i 43 lande. Det er 10 færre end året før. Det fremgår af en ny analyse fra tænketanken Pew Research Center. Begrænsninger af religionsfriheden fra statens side ligger derimod på et højt eller meget højt niveau i 59 lande i 2019. Det er et mere end i 2018.

Indien ligger – for fjerde år i træk – øverst på listen over lande, hvor krænkelserne af religionsfriheden pga. fjendtligheder i civilsamfundet ligger på et meget højt niveau. De næste lande på listen er: Nigeria, Pakistan, Sri Lanka og Syrien.

Kina ligger i toppen – efterfulgt af Malaysia, Egypten, Syrien og Rusland – når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side.

Nordkorea indgår som det eneste af FN’s medlemslande ikke i analysen. Det skyldes, at landet er så lukket, at det ikke er muligt for tænketanken at udarbejde en analyse, som er sammenlignelig med de andre lande. Analysen omfatter 198 lande og selvstyreområder.

Færre lande, hvor krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet ligger på et højt eller meget højt niveau

Pew Research Center har siden 2007 udarbejdet årlige analyser af niveauet for begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i verdens lande og selvstyreområder. I begge tilfælde udregnes der et indeks på en skala fra 0 til 10 – jo højere tallet er, desto mere omfattende er indskrænkningen af religionsfriheden. Niveau-inddelingen blev fastlagt, da Pew Research Center udarbejdede den første analyse i 2007. De 5 % af landene, der havde den højeste score, blev placeret i gruppen ”meget højt” niveau. De næste 15 % blev placeret i gruppen med et ”højt” niveau. De efterfølgende 20 % i gruppen med et ”moderat” niveau, og de resterende 60 % i gruppen med et ”lavt” niveau. (Læs mere i boks nedenfor.)

I 2007 lå krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet på et meget højt niveau i 10 lande. Siden steg tallet til 20 lande i 2012, hvorefter det igen er faldet. I 2016 lå antallet for første gang lavere end i 2007 – nemlig 9 lande, og i den nye 2019-analyse er der for første gang kun 8 lande, hvor krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet ligger på et meget højt niveau. Det er: Indien, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka, Syrien, Irak, Libyen og Israel.  

Antallet af lande og selvstyreområder, hvor krænkelserne ligger på et højt niveau har svinget en del siden 2007. Fra 30 lande i 2007-2009 til 46 i 2017, hvor det igen er faldet – til 43 i 2018 og 35 i 2019. Antallet af lande, hvor krænkelserne ligger på et moderat niveau, har været jævnt stigende fra 40 lande i 2007 til 66 lande i 2019. Derimod faldt antallet af lande, hvor krænkelserne ligger på et lavt niveau, fra 118 i 2007 til 76 i 2012, hvorefter det har svinget mellem 81 og 98. Senest er det steget fra 81 lande i 2018 til 89 lande 2019. Tallene viser, at krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet ligger på et lavere niveau i 2019 end året før – men også, at de generelt ligger på et noget højere niveau i 2019 end i 2007.

Niveauet for krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundene rundt omkring i verden har varieret meget i perioden fra 2007 til 2019.

Gennemsnittet på globalt plan (den mørkeblå kurve i grafikken, som i de seneste år næsten falder sammen med den orange kurve for Afrika syd for Sahara) lå i 2007 på 1,0. Niveauet har været stigende frem til 2017, hvor niveauet lå på 2,1. Herefter faldt det til 1,7 i 2019. Trods visse udsving fra år til år har der generelt været en jævnt stigende tendens i kurven i perioden.

Som grafikken viser, er der store forskelle på niveauet for krænkelserne af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet i de forskellige verdensdele.

Niveauet er højst i Mellemøsten og Nordafrika. Gennemsnittet for regionen var højst i 2012, hvor det lå på 6,4. Siden har niveauet – med et lille udsving i 2014 – været faldende. Gennemsnittet for regionen lå i 2018 og 2019 på 3,8, hvilket næsten svarer til niveauet i 2007, hvor det lå på 3,7.

Det næsthøjeste gennemsnit findes frem til 2015 i Asien og Stillehavs-regionen. Her er gennemsnittet for krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet steget fra 1,7 i 2007 til 1,9 i 2019. Niveauet toppede i 2012 med et gennemsnit på 2,9.

Europa er den region, der gennem perioden har haft den næsthøjeste stigning, når det gælder krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet, idet gennemsnittet er steget fra 1,2 i 2007 til 2,1 i 2019. Siden 2016 har Europa ligget højere end Asien og Stillehavs-regionen.

Gennemsnitsniveauet for krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet er steget mest i Afrika syd for Sahara – fra 0,4 i 2007 til 1,7 i 2019. Som det fremgår af grafikken, har der været en del udsving på kurven (den orange) gennem perioden – med et gennemsnit på 2,2 i 2017 som det højeste.

Gennem hele perioden har Amerika (både Nord-, Mellem- og Sydamerika) ligget lavest med hensyn til krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet. Gennemsnittet for Amerika er steget fra 0,3 i 2007 til 0,7 i 2019 – med visse udsving fra år til år. Gennemsnittet var lavest i 2013 med 0,1.

Begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side ligger fortsat højt i mange lande
Kristne og muslimer er udsat for religiøs chikane i hhv. 153 og 147 lande og selvstyreområder. Et af dem er Kina. (Foto fra Xian, der er hovedstad i Shaanxi-provinsen: PublicDomainPictures, Pixabay)

I 2007 lå begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side på et meget højt niveau i 10 lande. Siden 2009 har tallet været stigende – om end svingende – til 23 lande og selvstyreområder i 2019. Det er: Kina, Malaysia, Egypten, Syrien, Rusland, Iran, Algeriet, Indonesien, Maldiverne, Myanmar, Turkmenistan, Saudi Arabien, Usbekistan, Irak, Aserbajdsjan, Kasakhstan, Tyrkiet, Singapore, Tadsjikistan, Sudan, Eritrea, Brunei og Kirgisistan.  

Der var i 2007 30 lande, hvor begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side lå på et højt niveau. Siden har antallet ligget lidt højere. Senest er det steget fra 30 lande i 2018 til 34 i 2019.

Det betyder, at antallet af lande, hvor begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side ligger på et højt eller meget højt niveau, er steget fra 40 lande i 2007 til 57 lande i 2019. Det er første gang siden 2012, at niveauet ligger så højt.

Antallet af lande, hvor begrænsningerne ligger på et moderat niveau, er i perioden steget fra 40 til 69 lande. Derimod er antallet af lande, hvor begrænsningerne ligger på et lavt niveau faldet fra 118 til 72 lande. Det viser, at religionsfriheden i øget omfang begrænses fra staters side rundt omkring i verdens lande.

På globalt plan lå det niveauet for begrænsninger religionsfriheden fra staters side i 2007 i gennemsnit på 1,8. Niveauet er siden steget til 2,9 i 2018-2019. Bortset fra nogle mindre udsving i slutningen af 00’erne har der været tale om en jævnt stigende kurve (den mærkeblå kurve) i perioden.

Som grafikken viser, er der store forskelle på niveauet for begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side fra verdensdel til verdensdel.

Niveauet er højst i Mellemøsten og Nordafrika, hvor gennemsnittet for regionen er steget fra 4,7 i 2007 til 6,0 i 2019 – og i 2012 og 2018 nåede op på 6,2.

Det næsthøjeste gennemsnit findes i regionen, der omfatter Asien og Stillehavsområdet. Her er gennemsnittet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens side steget fra 3,2 i 2007 til 4,1 i 2019, og det nåede i 2018 op på 4,4.

I Europa lå gennemsnittet i 2019 – ligesom i 2017 – på 2,9. Det er en stigning fra 1,6 i 2007. Gennem hele perioden har gennemsnittet for Europa ligget tæt for gennemsnittet for hele verden, når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side.

Gennemsnittet for Afrika syd for Sahara og for Amerika (både Nord-, Mellem- og Sydamerika) ligger under gennemsnittet på globalt plan. I Afrika syd for Sahara har gennemsnittet svinget noget fra år til år, men dog været stigende siden 2014. Gennemsnittet for Amerika har været jævnt stigende frem til 2016, hvorefter det er faldet lidt i 2017-2019.

For alle regioner gælder, at gennemsnittet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens og offentlige myndigheders side ligger væsentligt højere i 2019, end det gjorde i 2007.

Religiøs chikane i 190 lande – rammer især kristne, muslimer og jøder

Der indgår 198 lande og selvstyreområder i Pew Research Centers analyse, som også indeholder en tabel over antallet af lande, hvor der forekommer chikane af religiøse og ikke-religiøse grupper fra statens side og/eller i civilsamfundet. Tænketanken anvender her en meget bred definition af chikane, som omfatter en lang række handlinger – fra nedsættende ytringer fra embedsmænd til fysisk magtanvendelse i form af tilbageholdelser, fordrivelse fra ens hjem, overfald og drab – som grupper eller enkeltpersoner udsættes for helt eller delvist pga. deres religion. Analysen omfatter alle religiøse grupper samt ateister, humanister og andre ikke-religiøse. Analysens tal siger ikke noget om, hvor alvorlig chikane der er tale om i de enkelte lande – blot at der forekommer chikane i et eller andet omfang over for personer fra de pågældende grupper.

I 2019 blev religiøse grupper i et eller andet omfang udsat for chikane i 190 lande og selvstyreområder. Det er det højeste antal lande, siden den første analyse blev udarbejdet i 2007. Dengang var der tale om 152 lande og selvstyreområder. Der har gennem perioden – trods mindre udsving – været en jævnt stigende tendens i antallet af lande.

Den religiøse chikane rammer især kristne, muslimer og jøder.

Kristne var i 2019 udsat for chikane i 153 lande og selvstyreområder – mod 107 lande og selvstyreområder i 2007. Muslimer var udsat for chikane i 147 lande – mod 96 lande i 2007. Jøder var udsat chikane i 89 lande – mod 51 lande i 2007.

Kurvediagrammet ovenfor viser, hvordan udviklingen har været for andre religiøse og ikke-religiøse grupper. Ikke-religiøse, herunder ateister, er først medtaget som en selvstændig gruppe i 2012.

Nedenfor findes links til artikler, som mere detaljeret beskriver begrænsninger og krænkelser af de enkelte gruppers frihed til at have en religion eller overbevisning.

I to lande ligger både statens begrænsninger af religionsfriheden og krænkelserne i civilsamfundet meget højt

I to lande ligger niveauet meget højt, både når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side og med hensyn til krænkelser i civilsamfundet. Det er i Irak og Syrien. I 2018 var det også tilfældet for Egypten, men her er niveauet for krænkelser i civilsamfundet faldet fra meget højt til højt.

Skemaet nedenfor viser, hvordan en række udvalgte lande ligger placeret, når det gælder begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden.

Skemaet ovenfor viser, hvordan nogle af verdens lande og selvstyreområder er placeret, når det gælder begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden. I skemaet er medtaget alle lande, hvor omfanget af begrænsninger af religionsfriheden fra statens side ligger ”meget højt” (felterne i den lodrette række længst til højre), og alle lande, hvor niveauet for krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet ligger ”meget højt” (felterne i den øverste vandrette række). I de øvrige felter er kun medtaget nogle af de lande, der hører til i de respektive felter. I alle felter er landene opført i alfabetisk rækkefølge. Det betyder, at rækkefølgen ikke nødvendigvis angiver, hvordan landene i et felt ligger i forhold til de andre lande i det pågældende felt. Nordkorea er ikke med, da landet pga. dets lukkethed ikke indgår i analysen fra Pew Research Center.

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Danmark

Begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side ligger i 2019 på et moderat niveau i Danmark. Det er en forbedring i forhold til 2018, hvor de lå på et højt niveau.

Krænkelserne af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet ligger i 2019 – ligesom i 2018 – på et højt niveau i Danmark.

Interaktive grafiker over begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden

Pew Research Center har samlet oplysningerne fra de årlige analyser siden 2007 i en interaktiv grafik, der viser, hvordan niveauet for henholdsvis begrænsninger af religionsfriheden fra statens side og krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet har ændret sig fra år til år i verdens 25 folkerigeste lande. Link til interaktiv grafik, der viser hvordan niveauet for begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden har udviklet sig i verdens 25 folkerigeste lande fra 2007 til 2019. Cirklernes størrelse i grafikken angiver befolkningstallet i de enkelte lande. Kina og Indien, der er de folkerigeste lande, har således de største cirkler.

Om Pew Research Centers analyse

• Pew Research Center fra siden 2007 udarbejdet et årligt indeks for omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden rundt omkring i verden. De opdeles i to kategorier:
1. Begrænsninger fra statens side (forfatningen, lovgivningen og myndighedernes forvaltning).
2. Krænkelser på grund af fjendtligheder i civilsamfundet (sociale fjendtligheder) – fx chikane, fysiske overgreb, hærværk mv.

• I begge tilfælde udregnes der et indeks på en skala fra 0 til 10 – jo højere tallet er, desto mere omfattende er indskrænkningen af religionsfriheden. Niveau-inddelingen blev fastlagt, da Pew Research Center udarbejdede den første analyse, som bygger på oplysninger fra 2007 – og offentliggjort i 2009. De lande, der var placeret blandt de 5 % med den højeste score, blev placeret i gruppen med et ”meget højt” niveau af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden. De næste 15 % blev placeret i gruppen med et ”højt” niveau. De efterfølgende 20 % i gruppen med et ”moderat” niveau, og de resterende 60 % i gruppen med et ”lavt” niveau. Tabellen viser niveauinddelingen for de to kategorier.

 Begrænsninger fra statens sideKrænkelser i civilsamfundet
Meget højt6,6-107,2-10
Højt4,5-6,53,6-7,1
Moderat2,4-4,41,5-3,5
Lavt0,0-2,30,0-1,4

• Pew Research Center har på baggrund af et omfattende forarbejde i samarbejde med Penn State University’s Association of Religion Data Archives fundet frem til en metode, der kan bruges til at registrere begrænsninger af religionsudøvelsen i et land. Fx om en regering begår overgreb mod et religiøst mindretal, eller om der er religiøse grupper, som ikke anerkendes som lovlige. Et andet spørgsmål kan være, om grupper i samfundet hindrer et trossamfund i at praktisere deres religion, eller om en religiøs gruppe hindrer andre religiøse grupper i at udøve deres religion. Disse registreringer foretages på baggrund af oplysninger fra en række forskellige kilder, herunder landenes forfatninger. Undersøgelsen, der omfatter 2018, bygger på informationer fra 19 kilder samt to ekstra, når det gælder forholdene i USA.

• De indeks, der beregnes for omfanget af begrænsninger af religionsfriheden, inddeles i fire kategorier – alt efter om krænkelserne ligger på et ”lavt”, ”moderat”, ”højt” eller ”meget højt” niveau.

• Undersøgelsen omfatter 198 lande og selvstyreområder, som tæller mere end 99,5 % af verdens befolkning. Blandt landene er 192 af de 193 nationer, der er medlem af FN. Den eneste undtagelse er Nordkorea, hvor der er omfattende begrænsninger af religionsfriheden. Men Nordkorea er et meget lukket land, og derfor er det ikke muligt for Pew Research Center at udarbejde et indeks for landet, der kan sammenlignes med de øvrige lande og selvstyreområder.

• Ud over de 192 lande omfatter undersøgelsen seks områder med selvstyre. Det er: Kosovo, Hong Kong, Macau, De Palæstinensiske Områder, Taiwan og Vestsahara.

• Læs mere om Pew Research Centers analyser af religionsfriheden på globalt plan.

Artiklen blev oprettet 12-10-2021.
Artiklen er senest opdateret 13-10-2021

Læs mere

 Globally, Social Hostilities Related to Religion Decline in 2019, While Government Restrictions Remain at Highest Levels, Pew Research Center, 30-09-2021

• Harassment of religious groups reaches new peak in 2019, Pew Research Center, 30-09-2021

Stater begrænser i øget omfang religionsfriheden rundt omkring i verdens lande – også i Danmark, Religionsfrihed.nu, 17-11-2020

Begrænsninger og krænkelser af kristnes religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af muslimers religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af jøders religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af hinduers religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af buddhisters religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af folkereligioner

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af andre religioner

Begrænsninger og krænkelser af friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning