Stater begrænser i øget omfang religionsfriheden rundt omkring i verdens lande – også i Danmark

Der er både gode og dårlige nyheder i den nye analyse, In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a Decade, som den amerikanske tænketank Pew Research Center har udarbejdet om omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden på globalt plan. En af de dårlige er, at religionsfriheden i øget omfang begrænses fra staters og myndigheders side, når man sammenligner 2018 med de foregående år. Kina ligger i toppen – efterfulgt af Iran, Malaysia, Maldiverne og Syrien – når det gælder begrænsninger fra statens side. Nordkorea indgår som det eneste land, der er medlem af FN, ikke i analysen. Det skyldes, at landet er så lukket, at det ikke er muligt for tænketanken at få adgang til dokumenter, som gør det muligt at lave en analyse, der er sammenlignelig med andre lande.

En af de gode nyheder er, at religionsfriheden i lidt mindre omfang krænkes pga. fjendtligheder i civilsamfundet. Her ligger Indien øverst – efterfulgt af Irak, Syrien, Israel og Nigeria.

Niveauet for statslige begrænsninger af religionsfriheden var i 2018 det højeste i mere end 10 år

Pew Research Center undersøgte i 2007 første gang, hvor niveauet for begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden ligger i verdens lande og selvstyreområder. Niveauet varierer meget fra land til land, ligesom det ofte er forskelligt fra år til år. På globalt plan lå det niveauet for begrænsninger religionsfriheden fra staters side i 2007 i gennemsnit på 1,8 på en skala fra 0 til 10. Niveauet har været stigende i de seneste år, og i 2018 steg gennemsnitstallet til 2,9 – mod 2,8 i 2017. Bortset fra nogle mindre udsving i slutningen af 00’erne har der været tale om en jævnt stigende kurve (den mærkeblå kurve i grafikken nedenfor).

Som grafikken også viser, er der store forskelle på niveauet for begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side, når man ser på de forskellige verdensdele.

Niveauet er højest i Mellemøsten og Nordafrika, hvor gennemsnittet for regionen i 2018 steg til 6,2 (fra 6,0 i 2017). Det er samme niveau som i rekordåret 2012.

Det næsthøjeste gennemsnit findes i regionen, der omfatter Asien og Stillehavsområdet. Her er gennemsnittet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens side steget til 4,4 i 2018. Det er det højeste nogensinde for regionen.

I Europa faldt gennemsnittet fra 2,9 i 2017 til 2,8 i 2018, og gennem hele perioden siden 2007 har gennemsnittet for Europa ligget tæt for gennemsnittet for hele verden, når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side.

Gennemsnittet for Afrika syd for Sahara og for Amerika (både Nord-, Mellem- og Sydamerika) ligger under gennemsnittet på globalt plan. I Afrika syd for Sahara har gennemsnittet svinget noget fra år til år, men dog været stigende siden 2014. Gennemsnittet for Amerika har været jævnt stigende frem til 2016, hvorefter det er faldet lidt i 2017 og 2018.

For alle regioner gælder, at gennemsnittet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens og offentlige myndigheders side ligger markant højere i 2018, end det gjorde i 2007.

I 2007 lå begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side på et meget højt niveau i 10 lande. Det tal er i 2018 steget til 26 lande og selvstyreområder: Kina, Iran, Malaysia, Maldiverne, Syrien, Rusland, Algeriet, Tadsjikistan, Turkmenistan, Egypten, Eritrea, Indonesien, Saudi Arabien, Usbekistan, Vietnam, Myanmar, Irak, Marokko, Singapore, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Tyrkiet, Brunei, Mauretanien, Vestsahara, og Yemen.  

Der er ligesom 2007 også i 2018 30 lande, hvor begrænsningerne ligger på et højt niveau. Antallet af lande, hvor begrænsningerne ligger på et moderat niveau, er steget fra 40 til 68 lande. Derimod er antallet af lande, hvor begrænsningerne ligger på et lavt niveau faldet fra 118 til 74 lande. Det bekræfter, at religionsfriheden i øget omfang begrænses fra staters side rundt omkring i verdens lande.

Diagrammet viser antallet af lande, hvor begrænsningerne og indskrænkningerne af religionsfriheden fra statens side ligger på hhv. et lavt, moderat, højt eller meget højt niveau. Diagrammet dækker perioden fra 2007 til 2018.

Niveauet for krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundene faldt lidt i 2018 sammenlignet med 2017

Der har været noget større udsving i kurven over gennemsnitsniveauet for krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundene rundt omkring i verden i perioden fra 2007 til 2018 (den mærkeblå kurve i grafikken nedenfor). Niveauet varierer meget fra land til land, ligesom det ofte er forskelligt fra år til år. På globalt plan lå det niveauet for krænkelser religionsfriheden i civilsamfundet i 2007 i gennemsnit på 1,0 på en skala fra 0 til 10. Niveauet har været stigende i de seneste år, og i 2018 steg gennemsnitstallet til 2,0 – mod 2,1 i 2017. Trods visse udsving fra år til år har der generelt været en jævnt stigende tendens i kurven i perioden.

Som grafikken også viser, er der store forskelle på niveauet for krænkelserne af religionsfriheden pga. fjendtligheder i civilsamfundet, når man ser på de forskellige verdensdele.

Niveauet er højest i Mellemøsten og Nordafrika. Gennemsnittet for regionen var højst i 2012, hvor det lå på 6,4. Siden har niveauet – med et lille udsving i 2014 – været faldende. Gennemsnittet for regionen lå i 2018 på 3,8, hvilket næsten svarer til niveauet i 2007, hvor det lå på 3,7.

Det næsthøjeste gennemsnit findes gennem det meste af perioden i Asien og Stillehavs-regionen. Her er gennemsnittet for krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet steget fra 1,7 i 2007 til 2,1 i 2018. Niveauet toppede i 2012 med et gennemsnit på 2,9.

Europa er den region, der gennem perioden har haft den næsthøjeste stigning, når det gælder krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet, idet gennemsnittet er steget fra 1,2 i 2007 til 2,2 i 2018. Siden 2016 har Europa ligget højere end Asien og Stillehavs-regionen.

Gennemsnitsniveauet for krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet er steget mest i Afrika syd for Sahara – fra 0,4 i 2007 til 2,0 i 2018. Som det fremgår af grafikken, har der været en del udsving på kurven (den orange) gennem perioden – med et gennemsnit på 2,2 i 2017 som det højeste.

Gennem hele perioden har Amerika (både Nord-, Mellem- og Sydamerika) ligget lavest med hensyn til krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet. Gennemsnittet for Amerika er steget fra 0,3 i 2007 til 0,7 i 2018 – med visse udsving fra år til år. Gennemsnittet var lavest i 2013 med 0,1.

I 2007 lå krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet på et meget højt niveau i 10 lande. Siden steg tallet til 20 i 2012, hvorefter det igen er faldet. I 2018 ligger krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet meget højt i følgende 10 lande: Indien, Irak, Syrien, Israel, Nigeria, Libyen, Egypten, Pakistan, Centralafrikanske Republik og Sri Lanka.  

Antallet af lande og selvstyreområder, hvor krænkelserne ligger på et højt niveau er steget fra 30 i 2007 til 43 i 2018, og antallet af lande, hvor krænkelserne ligger på et moderat niveau, er steget fra 40 til 64 lande. Derimod er antallet af lande, hvor krænkelserne ligger på et lavt niveau faldet fra 118 til 81 lande. Det viser, at krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet ligger på et væsentligt højere niveau i 2018, end de gjorde i 2007 – men dog ikke helt så højt som i årene omkring 2012.

Diagrammet viser antallet af lande, hvor krænkelserne af religionsfriheden i civilsamfundet ligger på hhv. et lavt, moderat, højt eller meget højt niveau. Diagrammet dækker perioden fra 2007 til 2018.

Danmark ligger på et højt niveau i begge kategorier

I Danmark er niveauet højt for begge kategorier. Det er en ændring i forhold til den forrige analyse fra Pew Research Center. Dengang lå niveauet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens side på et moderat niveau, mens niveauet for krænkelser i civilsamfundet også dengang (2017) lå højt.

Det er bl.a. tildækningsforbuddet, som et flertal i Folketinget gennemførte med virkning fra 1. august 2018, der har bevirket, at begrænsningerne af religionsfriheden fra statens side samlet er steget til et højere niveau i Danmark.

I Pew Research Centers 2020-analyse ligger niveauet for begrænsninger af religionsfriheden som nævnt på et højt niveau i 30 af de 198 lande og selvstyreområder, der indgår i analysen. Blandt de 30 lande er der ud over Danmark tre andre EU-lande: Bulgarien, Frankrig og Rumænien. Men Danmark er det eneste af de 30 lande i kategorien, der betegnes som fuldt demokratisk i det demokrati-indeks, som The Economist Intelligence Unit (EIU) har udregnet for 2018. De tre andre EU-lande er placeret i kategorien mangelfulde demokratier.

Af de 167 lande, der indgår i EIU’s demokrati-indeks, bliver kun 20 betegnet som fuldt demokratiske, mens 55 lande betegnes som mangelfulde demokratier. Blandt de mangelfulde demokratier findes også lande som Belgien, Italien, Portugal og USA. IEU’s demokrati-indeks omfatter yderligere to kategorier: Lande med et autoritært styre (53 lande) og en mellemgruppe, der kaldes hybrid, som omfatter 39 lande.

Begrænsningerne og krænkelserne rammer især kristne, muslimer og jøder

198 lande og selvstyreområder indgår i analysen, og i 185 af disse bliver religionsfriheden indskrænket i et eller andet omfang. Det er to færre end i 2017. I hovedparten af tilfældene er der dog tale om begrænsninger og krænkelser på et lavt eller moderat niveau.

Krænkelserne rammer især kristne, muslimer og jøder.

Kristnes religionsfrihed blev i 2018 begrænset fra statens side og/eller krænket i civilsamfundet i 145 lande – mod 107 lande i 2007. Muslimers religionsfrihed blev i 2018 begrænset/krænket i 139 lande – mod 96 lande i 2007. Og jøders religionsfrihed blev i 2017 begrænset/krænket i 88 lande – mod 51 lande i 2007.

Tilsvarende er der sket en stigning i antallet af lande, hvor religionsfriheden for hinduer, buddhister, folkereligioner andre religioner begrænses/krænkes.

Friheden for ateister og andre ikke-religiøse til at have en ikke-religiøs overbevisning blev i 2018 begrænset/krænket i 18 lande, hvilket er færre end i 2017 (23 lande), men flere end i 2012 (3 lande), hvor denne gruppe første gang blev omtalt som en selvstændig gruppe.

Nederst findes links til artikler, som mere detaljeret beskriver begrænsninger og krænkelser af de enkelte gruppers trosfrihed.

Begrænsninger og krænkelser ligger højest i Mellemøsten og Nordafrika

I tre lande ligger niveauet meget højt, både når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side og med hensyn til krænkelser pga. fjendtligheder i civilsamfundet. De tre lande er Egypten, Irak og Syrien.

Skemaet nedenfor viser, hvordan en række udvalgte lande ligger placeret, når det gælder begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden.

I Danmark er niveauet højt for begge kategorier. Det er en ændring i forhold til den forrige analyse fra Pew Research Center. Dengang lå niveauet for begrænsninger af religionsfriheden fra statens side på et moderat niveau, mens niveauet for krænkelser i civilsamfundet også dengang (2017) lå højt.

Skemaet ovenfor viser, hvordan nogle af verdens lande og selvstyreområder er placeret, når det gælder begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden. I skemaet er medtaget alle lande, hvor omfanget af begrænsninger af religionsfriheden fra statens side ligger ”meget højt” (felterne i den lodrette række længst til højre), og alle lande, hvor niveauet for krænkelser af religionsfriheden på grund af fjendtligheder i civilsamfundet ligger ”meget højt” (felterne i den øverste vandrette række). I de øvrige felter er kun medtaget nogle af de lande, der hører til i de respektive felter. I alle felter er landene opført i alfabetisk rækkefølge. Det betyder, at rækkefølgen ikke nødvendigvis angiver, hvordan landene i et felt ligger i forhold til de andre lande i det pågældende felt.

Interaktive grafiker over begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden

Pew Research Center har samlet oplysningerne fra de årlige analyser siden 2007 i en interaktiv grafik, der viser, hvordan niveauet for henholdsvis begrænsninger af religionsfriheden fra statens side og krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet har ændret sig fra år til år i verdens 25 folkerigeste lande. Link til interaktiv grafik, der viser hvordan niveauet for begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden har udviklet sig i verdens 25 folkerigeste lande fra 2007 til 2018. (Cirklernes størrelse i grafikken angiver befolkningstallet i de enkelte lande. Kina og Indien, der er de folkerigeste lande, har således de største cirkler.)

I en anden interaktiv grafik har man mulighed for at se, hvordan niveauet for begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden har udviklet sig i de enkelte lande fra 2007 til 2018. Link til den interaktive grafik.

Om Pew Research Centers undersøgelse

• Pew Research Center fra siden 2007 udarbejdet et årligt indeks for omfanget af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden rundt omkring i verden. De opdeles i to kategorier:
1. Begrænsninger fra statens side (forfatningen, lovgivningen og myndighedernes forvaltning).
2. Krænkelser på grund af fjendtligheder i civilsamfundet (sociale fjendtligheder) – fx chikane, fysiske overgreb, hærværk mv.

• I begge tilfælde udregnes der et indeks på en skala fra 0 til 10 – jo højere tallet er, desto mere omfattende er indskrænkningen af religionsfriheden. Niveau-inddelingen blev fastlagt, da Pew Research Center udarbejdede den første analyse, som bygger på oplysninger fra 2007 – og offentliggjort i 2009. De lande, der var placeret blandt de 5 % med den højeste score, blev placeret i gruppen med et ”meget højt” niveau af begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden. De næste 15 % blev placeret i gruppen med et ”højt” niveau. De efterfølgende 20 % i gruppen med et ”moderat” niveau, og de resterende 60 % i gruppen med et ”lavt” niveau. Tabellen viser niveauinddelingen for de to kategorier.

 Begrænsninger fra statens sideKrænkelser i civilsamfundet
Meget højt6,6-107,2-10
Højt4,5-6,53,6-7,1
Moderat2,4-4,41,5-3,5
Lavt0,0-2,30,0-1,4

• Pew Research Center har på baggrund af et omfattende forarbejde i samarbejde med Penn State University’s Association of Religion Data Archives fundet frem til en metode, der kan bruges til at registrere begrænsninger af religionsudøvelsen i et land. Fx om en regering begår overgreb mod et religiøst mindretal, eller om der er religiøse grupper, som ikke anerkendes som lovlige. Et andet spørgsmål kan være, om grupper i samfundet hindrer et trossamfund i at praktisere deres religion, eller om en religiøs gruppe hindrer andre religiøse grupper i at udøve deres religion. Disse registreringer foretages på baggrund af oplysninger fra en række forskellige kilder, herunder landenes forfatninger. Undersøgelsen, der omfatter 2018, bygger på informationer fra 19 kilder samt to ekstra, når det gælder forholdene i USA.

• De indeks, der beregnes for omfanget af begrænsninger af religionsfriheden, inddeles i fire kategorier – alt efter om krænkelserne ligger på et ”lavt”, ”moderat”, ”højt” eller ”meget højt” niveau.

• Undersøgelsen omfatter 198 lande og selvstyreområder, som tæller mere end 99,5 % af verdens befolkning. Blandt landene er 192 af de 193 nationer, der er medlem af FN. Den eneste undtagelse er Nordkorea, hvor der er omfattende begrænsninger af religionsfriheden. Men Nordkorea er et meget lukket land, og derfor er det ikke muligt for Pew Research Center at indhente oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for at kunne udarbejde et indeks for landet, der kan sammenlignes med de øvrige lande og selvstyreområder.

• Ud over de 192 lande omfatter undersøgelsen seks områder med selvstyre. Det er: Kosovo, Hong Kong, Macau, De Palæstinensiske Områder, Taiwan og Vestsahara.

• Læs mere om Pew Research Centers analyser af religionsfriheden på globalt plan.

Artiklen er oprettet 17-11-2020.
Artiklen er senest opdateret 10-02-2021.

Læs mere

• In 2018, Government Restrictions on Religion Reach Highest Level Globally in More Than a Decade, Pew Research Center, 10-11-2020

Restrictions on religion among the 25 most populous countries, 2007-2018 (hjemmeside med interaktiv grafik), Pew Research Center, 10-11-2020

Religious restrictions around the world (hjemmeside med interaktiv grafik), Pew Research Center, 12-11-2020

A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the World, Pew Research Center, 15-07-2019

Democracy Index 2018: Me Too?, The Economist Intelligence Unit, 22-10-2019

• Baggrund om Pew Research Centers analyser af religionsfriheden på globalt plan, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af kristnes religionsfrihed, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af muslimers religionsfrihed, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af jøders religionsfrihed, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af hinduers religionsfrihed, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af buddhisters religionsfrihed, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af folkereligioner, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af andre religioner, Religionsfrihed.nu

Begrænsninger og krænkelser af friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning, Religionsfrihed.nu