Dom ved Menneskerettighedsdomstolen: Rusland skal løslade alle fængslede Jehovas Vidner

Rusland blev den 7. juni dømt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg for at have krænket religionsfriheden i en række sager, der var anlagt af medlemmer af Jehovas Vidner fra flere russiske menigheder. Domstolen dømte Rusland til at standse verserende straffesager mod Jehovas Vidner og til at løslade fængslede Jehovas Vidner. Det drejer sig ifølge Jehovas Vidner om 91 personer. Rusland blev også dømt til at tilbagelevere eller erstatte konfiskerede bygninger og betale erstatninger til flere hundrede medlemmer af Jehovas Vidner, heriblandt danske Dennis Christensen, som i maj blev løsladt efter næsten fem års fangenskab i Rusland.

Menneskerettighedsdomstolen tog stilling til i alt 20 sager, der var rejst af fire lokale menigheder samt en lang række enkeltpersoner. De første sager blev indbragt for domstolen i 2010, og den seneste er fra 2019.

Jehovas Vidners historie i Rusland går tilbage til 1891. Efter revolutionen i 1917 blev organisationen forbudt, og det var strafbart for medlemmerne at udøve deres tro frem til 1990, hvor Jehovas Vidners blev registreret som religiøs organisation i USSR. Jehovas Vidner fortsatte deres virke efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991, og i 1999 blev organisationen genregistreret i henhold til Ruslands nye religionslov. Jehovas Vidner havde omkring årtusindskiftet 175.000 medlemmer, fordelt på 400 lokale menigheder.

Ruslands Højesteret forbød Jehovas Vidner i 2017

Den første sag blev indbragt for Menneskerettighedsdomstolen i 2010 af Jehovas Vidners menighed i Taganrog i Rostov-regionen, der ligger øst for Ukraine. Sagen blev rejst, fordi regionsdomstolen i Rostov i september 2009 opløste menigheden ved dom og forbød dens aktiviteter. Domstolen begrundede afgørelsen med, at Jehovas Vidner var en ekstremistisk organisation. Domstolen besluttede endvidere, at menighedens rigssal (mødelokale) og den tilhørende grund skulle konfiskeres og overføres til staten. Desuden blev 34 publikationer, udgivet af Jehovas Vidner, erklæret for ekstremistisk materiale og konfiskeret. I bevismaterialet, der lå til grund for dommen, henviste anklagemyndigheden til, at Jehovas Vidner regelmæssigt har overtrådt russisk lov ved blandt andet at nægte at gøre militærtjeneste og ved at forbyde deres tilhængere at tage imod lægehjælp i form af blodtransfusioner, hvilket resulterer i dødsfald eller alvorligt skader deres helbred. Regionsdomstolen henviste også til udtalelser fra to ortodokse præster og fem ortodokse troende, som hævdede, at de var blevet fornærmet af vidnernes kritik af ortodoks kristendom. På grundlag af disse vidnesbyrd fandt den regionale domstol, at Jehovas Vidners litteratur og synspunkter ”krænker religiøse følelser, fremkalder konflikter på tværs af religiøs baggrund og opildner til religiøse uoverensstemmelser”.

Menigheden i Taganrog appellerede dommen og indsendte en erklæring på 125 sider, hvori den imødegik dommen. Samtidig klagede den over, at Jehovas Vidner var blevet gjort til genstand for forfølgelse og diskrimination. Appellen blev i december 2009 afvist af den russiske højesteret, uden at den forholdt sig til detaljerne i erklæringen fra Jehovas Vidner. Efterfølgende blev sagen indbragt for Menneskerettighedsdomstolen.

Sagsmaterialet omfatter også en klage over, at Ruslands Højesteret i april 2017 – på baggrund af sagen om menigheden i Taganrog og andre lignende sager – erklærede Jehovas Vidners hovedorganisation i Rusland for en ekstremistisk organisation og besluttede, at alle Jehovas Vidners lokale organisationer i Rusland skulle opløses, og at deres ejendomme skulle konfiskeres.

Dom: En krænkelse af religionsfriheden, ytringsfriheden og forsamlingsfriheden

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har dømt Rusland til at betale erstatning til flere hundrede medlemmer af Jehovas Vidner. Foto: Evgeny, Pixabay)

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol siger i dommen, at tvangsopløsningen af Jehovas Vidners menighed i Taganrog var en krænkelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 9 (religionsfrihed) og artikel 11 (forsamlingsfrihed), og at det var en krænkelse af konventionens artikel 10 (ytringsfrihed) at betegne Jehovas Vidners publikationer som ”ekstremistiske”.

Domstolen har samme konklusion i forhold til opløsningen af andre menigheder og af Jehovas Vidners administrative hovedkontor i Rusland. Domstolen finder, at det også er en krænkelse af artikel 10 om ytringsfrihed at betegne Jehovas Vidners hjemmeside og andre publikationer som ”ekstremistiske”.

Rusland skal endvidere senest tre måneder efter, at dommen er gjort endelig, levere de konfiskerede bygninger tilbage til Jehovas Vidner. Hvis det ikke sker, skal Rusland betale erstatning til Jehovas Vidner for de konfiskerede bygninger. Desuden skal Jehovas Vidner have erstatning for de økonomiske tab, de har haft på grund af konfiskeringen af ejendommene. Endelig er Rusland dømt til at betale erstatninger til flere hundrede enkeltmedlemmer af Jehovas Vidner som kompensation for de uretmæssigheder, de har været udsat for. Beløbene varierer fra 250 til 15.000 euro – hvilket svarer til mellem 1.800 og 112.000 danske kroner.

Alle disse afgørelser er truffet som flertalsafgørelser med dommerstemmerne 6 for og 1 imod.

Domstolen har også afgjort – med fire stemmer mod tre – at Rusland skal sørge for, at alle verserende straffesager mod Jehovas Vidner skal standses, og at de fængslede medlemmer af Jehovas Vidner skal løslades. I slutningen af maj 2022 sad 91 Jehovas Vidner fængslet i Rusland.

Dansk Jehovas Vidne blev løsladt i maj

Blandt de Jehovas Vidner, der har anlagt sag mod Rusland, er danskeren Dennis Christensen, som er gift med Irina Christensen, der er russisk statsborger. Han blev arresteret den 25. maj 2017, da maskerede betjente afbrød et møde i Jehovas Vidner i Orjol. Det skete en måned efter, at Ruslands Højesteret havde forbudt Jehovas Vidner med den begrundelse, at organisationen var ekstremistisk. Dennis Christensen blev senere idømt seks års fængsel, idet han blev kendt skyldig i at have organiseret aktiviteter i en ekstremistisk organisation.

Dennis Christensen blev løsladt den 24. maj 2022 – efter at have været fængslet i næsten fem år. Ved løsladelsen blev han udvist af Rusland, og han kom til Danmark dagen efter sammen med hustruen Irina.

Menneskerettighedsdomstolen siger i dommen, at det var en overtrædelse af Menneskerettighedskonventionens artikel 9 om religionsfrihed og artikel 5 om frihed og sikkerhed at retsforfølge og straffe Dennis Christensen. Han blev ved dommen tilkendt en erstatning på 15.000 euro for den skade, han havde lidt som følge af disse krænkelser. Desuden blev han tilkendt et beløb på 16.344 euro som kompensation for den indkomst, han mistede på grund af fængslingen. De to beløb svarer til i alt 233.000 kroner.

Rusland er suspenderet af Europarådet

Rusland har mulighed for at anke dommen senest tre måneder efter dommens afsigelse.

Rusland blev den 25. februar suspenderet af Europarådet som konsekvens af den russiske invasion af Ukraine. Selv om Rusland er suspenderet, kan der fortsat anlægges sager mod Rusland ved domstolen, ligesom den russiske dommer ved domstolen også fortsætter sit arbejde.

Europarådet blev oprettet i 1949 for at beskytte menneskerettighederne, demokratiet og retsstaten. Rådet vedtog i 1950 Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, der beskytter menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder. I 1959 etablerede rådet Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Borgere i medlemslandene kan indbringe sager for domstolen, hvis de finder, at deres rettigheder i henhold til konventionen er blevet krænket – dog betinget af, at de har udtømt mulighederne for at klage i hjemlandet.

Rusland vil ikke følge Menneskerettighedsdomstolens afgørelse

Menneskerettighedsdomstolens afgørelse får næppe særlig stor betydning for Jehovas Vidner i Rusland, for den 11. juni underskrev den russiske præsident, Vladimir Putin, en lovændring, som betyder, at Rusland med tilbagevirkende kraft ikke vil håndhæve domme, der er afsagt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg efter den 15. marts 2022, oplyser den norske nyhedstjeneste Forum 18. Dommene, der er refereret ovenfor, blev afsagt den 7. juni 2022 – og er dermed omfattet af lovændringens tidsgrænse. Lovændringen betyder også, at Rusland kun vil afregne udestående kompensationer i tidligere sager i rubler, og landet vil ikke udbetale penge til bankkonti i lande, der anses for ”uvenlige” over for Rusland.

Seks Jehovas Vidner idømt lange fængselsstraffe i 2022

Ugen efter Dennis Christensens løsladelse blev et andet Jehovas Vidne, Andrey Vlasov, idømt syv års arbejdslejr, fordi han fortsat vedkender sig sit medlemskab af Jehovas Vidner, skriver nyhedstjenesten Forum 18. Dermed er seks russiske Jehovas Vidner siden januar 2022 blevet straffet for deres religiøse overbevisning. De er idømt mellem fire år og syv et halvt års fængsel.

Forum 18 er en norsk nyhedstjeneste, der er opkaldt efter artikel 18 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder og den tilsvarende artikel i FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder. Nyhedstjenesten arbejder med udgangspunkt i disse artikler for religionsfrihed og friheden til at have en overbevisning.

Siden Jehovas Vidner i 2017 blev forbudt i Rusland, er der ifølge Forum 18 indledt straffesager mod flere end 600 personer på grund af deres medlemskab og aktiviteter af en påstået ekstremistisk organisation. Indtil videre er flere end 200 af dem blevet dømt, og blandt dem er op imod 60 idømt mellem et og otte års fængsel.

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i Rusland

• Tænketanken Pew Research Center udgiver hvert år en analyse af niveauet for begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden i verdens lande.
• I 2021-rapporten, der bygger på oplysninger fra 2019, ligger Rusland meget højt, når det gælder begrænsninger af religionsfriheden fra statens side, og højt med hensyn til krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet. Indskrænkningerne af religionsfriheden inddeles i fire grupper – alt efter om de ligger på et lavt, moderat, højt eller meget højt niveau.
Kilde: Globally, Social Hostilities Related to Religion Decline in 2019, While Government Restrictions Remain at Highest Levels, Pew Research Center, 30-09-2021

Artiklen blev oprettet 13-06-2022.
Artiklen er senest opdateret 17-08-2022.

Læs mere

CASE OF TAGANROG LRO AND OTHERS v. RUSSIA (hele dommen), ECHR, 07-06-2022

Administrative Centre of Jehovah’s Witnesses in Russia and Kalin against Russia, ECHR, 01-12-2017

Multiple violations in case brought by Jehovah’s Witnesses in Russia, ECHR, 07-06-2022

Dennis Christensen løsladt og deporteret, Jehovas Vidner, 25-05-2022

RUSSIA: Five years after Jehovah’s Witness ban, jailings continue, Forum 18, 31-05-2022

Ny analyse: Færre lande i 2019 med grove krænkelser af religionsfriheden i civilsamfundet end året før, Religionsfrihed.nu, 12-10-2021