TV-udsendelser om moskeer førte til seks lovforslag, der blandt andet begrænser religions- og ytringsfriheden

TV-serien ”Moskeerne bag sløret”, der blev sendt på TV 2 i marts 2016, medførte en ophedet politisk debat, som resulterede i, at et flertal i Folketinget siden har vedtaget seks lovlovforslag, der alle er foranlediget af de politiske reaktioner på tv-serien.

Desuden blev der fra politisk side iværksat en ny kortlægning af moskeerne i Danmark, og regeringen blev pålagt at undersøge ”i hvilket omfang, det er muligt at forhindre visse udenlandske donationer” til trossamfund. Det er uhyre sjældent – hvis det overhovedet er sket tidligere – at fire tv-udsendelser giver anledning til så omfattende lovindgreb fra et flertal i Folketinget. Heriblandt indgreb, som begrænser ytrings- og religionsfriheden.

Alle partier indbudt til forhandlinger

Efter at ”Moskeerne bag sløret” var sendt, inviterede den daværende Venstre-regering Folketingets partier til et møde for at ”finde løsninger” i forhold til radikale imamer, som modarbejder det danske demokrati. Efterfølgende blev der med daværende kirke- og kulturminister Bertel Haarder (V) i spidsen indledt forhandlinger med partierne. Undervejs meldte Enhedslisten, Alternativet og Radikale Venstre fra, fordi de var uenige med regeringen.

Forhandlingerne blev afsluttet den 31. maj 2016, hvor Venstre-regeringen indgik en samlet aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ”om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser”. SF tilsluttede sig det meste af aftalen, men afviste et forslag om at hindre navngivne religiøse forkyndere i at rejse ind i landet. Herudover støttede Liberal Alliance de fleste delaftaler, og en delaftale om skærpet tilsyn med friskoler blev også tiltrådt af Radikale Venstre. Enhedslisten og Alternativet var ikke med i nogen af aftalerne.

Politisk aftale udmøntet i seks lovforslag

Flere af de nye love hed medført indskrænkninger af ytrings- og religionsfriheden. Det gælder forslaget om, at religiøse forkyndere kan straffes, hvis de som led i religiøs oplæring udtrykkeligt billiger terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang og flerkoneri. Det gælder også forslaget om at oprette en national sanktionsliste med navne på religiøse forkyndere, som anses for at være en ”trussel mod den offentlige orden i Danmark” og derfor på forhånd får forbud mod at kunne rejse til Danmark i to år – og med mulighed for at forlænge indrejseforbuddet.

Nedenfor gennemgås de seks lovforslag, der er foranlediget af tv-serien ”Moskeerne bag sløret”.

L 50 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

(Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning).

Lovforslaget blev vedtaget den 14. marts 2017.

Alle partier stemte for lovforslaget.

Resumé af lovforslaget: Med lovforslaget foreslås det, at meddelelse af opholdstilladelse til religiøse forkyndere m.fl. fremover skal betinges af, at den pågældende underskriver en løfteerklæring om i sit virke som religiøs forkynder at ville overholde dansk lovgivning.

Lovforslaget indebærer desuden, at forlængelse af en opholdstilladelse meddelt til religiøse forkyndere m.fl. fremover også skal betinges af, at udlændingen har gennemført et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. 
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 30 (se nedenfor).

L 48 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

(Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse).

Lovforslaget blev vedtaget den 19. december 2016.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti stemte for, mens Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og SF stemte imod lovforslaget.

Resumé af lovforslaget: Lovforslaget går ud på at indføre en offentlig national sanktionsliste med navngivne udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse her i landet af hensyn til den offentlige orden. Dette sker ved at indføre bestemmelser om, at udlændinge, der optages på sanktionslisten, har indrejseforbud i Danmark og kan udelukkes fra opholdstilladelse, medmindre særlige grunde taler derfor. Med lovforslaget indføres endvidere adgang til, at udlændingene på sanktionslisten kan indberettes til Schengen-informationssystemet (SIS II) som uønskede i Schengenområdet. Som følge af indrejseforbuddet vil udlændingene på sanktionslisten kunne afvises ved grænsen og meddeles afslag på visum efter gældende regler.

Den nationale sanktionsliste omfatter ikke udlændinge, som er omfattet af EU-reglerne om fri bevægelighed m.v., og udlændinge, som allerede har opholdstilladelse her i landet. 

L 36 Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler

(Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.)

Lovforslaget blev vedtaget den 6. december 2016.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti stemte for, mens Enhedslisten og Alternativet stemte imod lovforslaget.

Resumé af lovforslaget: Lovforslaget har til formål at tydeliggøre, at de frie grundskoler også skal styrke elevernes demokratiske dannelse. 
Lovforslaget indebærer, at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skal deltage som observatør på skolens bestyrelsesmøder, eventuelle generalforsamlinger og forældremøder i de tilfælde, hvor der føres et skærpet statsligt tilsyn. 

Lovforslaget indebærer også en styrkelse af det lokale tilsyn og dermed forældres mulighed for at følge kvaliteten på skolen, ligesom det foreslås, at der fastsættes nærmere krav om oplysninger om donationer m.v. 

L 30 Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

(Dekorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre).

Lovforslaget blev vedtaget den 15. december 2016.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, SF og Det Konservative Folkeparti stemte for, mens Radikale Venstre stemte imod lovforslaget.

Resumé af lovforslaget: Med lovforslaget foreslås tre ændringer af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. For det første foreslås en lovfæstelse af det i dag ikke-lovbestemte dekorumkrav (værdighedskrav) til religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken, der tildeles vielsesbemyndigelse. 

For det andet foreslås det, at der indføres et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere i trossamfund uden for folkekirken, der ønsker vielsesbemyndigelse. Kurset finansieres ved brugerbetaling og skal være gennemført, inden 6 måneder efter at den religiøse forkynder har fået tildelt vielsesbemyndigelsen. 

For det tredje foreslås det, at kursusdeltagerne ved kursets afslutning skal underskrive en løfteerklæring om at ville overholde dansk lovgivning. 
Lovforslaget skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 50 om obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning. (Se ovenfor). 

L 18 Forslag til lov om ændring af straffeloven

(Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).

Lovforslaget blev vedtaget den 13. december 2016.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, SF og Det Konservative Folkeparti stemte for, mens Enhedslisten og Alternativet stemte imod lovforslaget. Når man følger lovforslagets behandling, som den fremgår af Folketingets hjemmeside, er det uklart, hvordan Radikale Venstre stillede sig til forslaget. Ved 1. behandlingen meddelte partiets ordfører, at partiet var imod lovforslaget. I betænkningen står der ligeledes, at Radikale Venstre (sammen med Enhedslisten og Alternativet) indstiller forslaget til forkastelse, men i forbindelse med afstemningen står der, at 4 medlemmer af RV stemte for, mens 1 fra RV stemte imod.

Resumé af lovforslaget: Lovforslaget indebærer, at det fremover vil være strafbart som led i religiøs oplæring udtrykkeligt at billige terror, drab, voldtægt, voldshandlinger, incest, pædofili, frihedsberøvelse, tvang og flerkoneri. 

Lovforslaget undergives lovovervågning, og senest i folketingsåret 2021-22 skal der fremsættes lovforslag om revision af loven. 

L 13 Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven

(Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder).

Lovforslaget blev vedtaget den 6. december 2016.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti stemte for, mens Enhedslisten og Alternativet stemte imod lovforslaget. Radikale Venstre stemte ved en fejl for lovforslaget.

Resumé af lovforslaget: Formålet med lovforslaget er at sikre, at der ikke ydes støtte efter folkeoplysningsloven til foreninger, der søger at modarbejde eller underminere de grundelementer, som loven har til formål at understøtte. 

Artiklen blev oprettet 05-09-2017.
Artiklen er senest opdateret 02-12-2020.

Læs mere

Oversigt fra folketingsåret 2016-2017: Beslutningsforslag der vil medføre en begrænsning af religionsfriheden i Danmark, Religionsfrihed.nu, 07-09-2017

Hvem tegner mediebilledet af islam og muslimer i Danmark? (omtale af analyse), BentDahlJensen.dk, 12-01-2017 (opdateret 03-02-2020)

Hvem tegner mediebilledet af islam og muslimer i Danmark? (analyse), BentDahlJensen.dk, 12-01-2017 (opdateret 03-02-2020)

Arbejdsgruppe foreslår større åbenhed om udenlandske donationer til trossamfund, Religionsfrihed.nu, 30-06-2017

Indrejseforbud til fem muslimske og en kristen prædikant, Religionsfrihed.nu, 02-05-2017