Om begrebet ”forfølgelse”: Hvad vil det sige at være forfulgt?

Kristne og muslimer – de to største religiøse samfund i verden – er også dem, der får deres religionsfrihed krænket i flest lande. (Foto: Pixabay)

Ordet ”forfølgelse” anvendes ofte, når der tales og skrives om krænkelser af religionsfriheden. Organisationer og personer forsøger at sætte tal på, hvor mange tilhængere af en bestemt religion der bliver ”forfulgt” – eller hvilken religion, der er udsat for størst ”forfølgelse”. De tal, der angives, kan være meget forskellige.

Det er der flere forklaringer på. Ordet og begrebet ”forfølgelse” bruges om mange forskellige former for indskrænkninger af religionsfriheden – og det anvendes ofte, uden at det klart og præcist defineres, hvad der forstås ved ”forfølgelse”, og hvad det vil sige at være ”forfulgt”.

Manglende brug af klare definitioner betyder, at der let tegnes upræcise billeder af virkeligheden, når der i medier og på møder sættes fokus på aktuelle begrænsninger af religionsfriheden rundt om i verden.

Ordet og begrebet ”forfølgelse” bruges i vidt forskellige betydninger

Ordet ”forfulgt” er afledt af ordet ”forfølgelse”. Ordet har flere betydninger – fx denne fra Den Danske Ordbog: ”Det at personer chikaneres, fængsles og evt. dræbes, fx pga. deres politiske eller religiøse overbevisning eller etniske tilhørsforhold.” [1] Den danske udgave af Wikipedia har denne definition: ”Forfølgelse består i at en person eller gruppe af personer vedholdende diskriminerer en anden person eller gruppe af personer. De mest udbredte former er religiøs forfølgelse og etnisk forfølgelse, som så i øvrigt tit er svære at skelne fra hinanden.” [2]

I disse definitioner knyttes begrebet forfølgelse til begreberne chikane, fængsling, drab og diskrimination. Disse definitioner viser, at ”forfølgelse” kan bruges i en meget bred betydning, hvor det omfatter alt fra chikane over diskrimination til drab. Men hvis man siger, at et givent antal mennesker er ofre for forfølgelse i et bestemt land, så kan man ikke vide, om de fx er ofre for diskrimination eller er blevet dræbt, medmindre det fremgår af en præcis beskrivelse af den pågældende forfølgelse.

Reservationen i forhold til ordet/begrebet ”forfølgelse” gælder i mange tilfælde også engelsksprogede kilder om samme emne, som ofte bruger ordet/begrebet ”persecution” i samme brede betydning, uden at der angives mere specifikke definitioner af begrebet.

Ordet og begrebet ”forfølgelse” indgår også i FN’s Flygtningekonvention. Ifølge Flygtningekonventionen er en flygtning en person, der ”som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser” ikke føler sig beskyttet i eget land og derfor søger beskyttelse i et andet land. I Danmark er det Flygtningenævnet, der som øverste instans i behandlingen af asylsager, fastlægger rammerne for, hvornår en person, der har været udsat for religiøs forfølgelse i sit hjemland, eller frygter at blive forfulgt ved en tilbagevenden til sit hjemland, kan opnå asyl her i landet. [3] [4]

Ordet ”chikane” bruges også i forskellige betydninger

Nogle engelsksprogede kilder (fx de årlige analyser fra Pew Research Center om begrænsninger af religionsfriheden på globalt plan) anvender ordet ”harassment” om krænkelser af religionsfriheden. Ordet oversættes på dansk typisk til ”chikane”. Det indebærer den samme svaghed, som beskrevet ovenfor i forhold til ordet/begrebet forfølgelse, da ”harassment” også anvendes i forskellige betydninger. Det kan anvendes snævert om chikane i form af nedsættende og forhånende verbale udtalelser over for en person, fx på gaden eller ved opslag på Facebook eller andre sociale medier. Men ”harassment” kan også anvendes i en bredere betydning, hvor det ud over verbale mishagsytringer omfatter diskrimination, hærværk, trusler, vold og drab, restriktioner fra statens side, arrestationer og vilkårlige fængslinger og systematiske forfølgelser – og her er det på dansk misvisende at anvende ordet ”chikane”.

Måske er det mere dækkende at bruge ordet ”undertrykkelse”, når ”harassment” skal oversættes til dansk?

Hvordan bør krænkelser af religionsfriheden omtales?

Ovenstående bemærkninger om ”forfølgelse” og ”harassment” (”chikane”) viser, at ingen af disse ord er særligt velegnede, når man i generelle vendinger vil omtale omfanget af krænkelser af religionsfriheden i et givent land eller på verdensplan. Hvis man vælger at gøre det, bør det i hvert fald meget tydeligt fremgå, hvordan begreberne defineres i den givne sammenhæng.

Men hvilket ord/begreb bør man så vælge?

Det er vanskeligt at finde ét ord, som dækker fuldt ud. Ordet undertrykkelse kan bruges i nogle sammenhænge, især hvor begrænsningerne og krænkelserne af religionsfriheden ligger i den grove ende af skalaen.

Et andet valg – og det er det, vi anvender her på hjemmesiden – er at bruge ordet begrænsninger, når religionsfriheden indskrænkes fra statens side, og at tale om krænkelser af religionsfriheden, når indskrænkningen foregår ved, at en person eller en gruppe foretager handlinger over for en anden person eller gruppe, hvorved vedkommendes religionsfrihed krænkes.

Hvad omfatter begrænsningerne og krænkelserne af religionsfriheden?

Indskrænkningerne af religionsfriheden kan overordnet inddeles i to kategorier: Begrænsninger fra statens side og krænkelser på grund af fjendtligheder i civilsamfundet. [5]

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden og friheden til at have en overbevisning omfatter fx overgreb som:
• Love og paragraffer i forfatningen, der indskrænker religionsfriheden.
• Chikane af mennesker ved tilråb på gaden, opslag på sociale medier mv.
• Diskrimination i forhold til beskæftigelse, uddannelse og bolig.
• Hærværk mod kirker, moskéer, templer og andre tilbedelsessteder.
• Udstødelse af familien og andre former for negativ social kontrol.
• Arrestationer, tilbageholdelser og uvilkårlige fængslinger.
• Trusler, vold, drab og andre former for fysiske overgreb.
• Systematisk forfølgelse, etnisk udrensning og folkedrab.
• Terrorangreb.

Religionskritik er ikke en krænkelse af religionsfriheden

Overordnet gælder, at religionsfriheden indebærer, at enhver har ret til:
• at have en religion eller overbevisning,
• at udøve sin religion eller overbevisning alene og/eller sammen med andre,
• at udøve sin religion eller overbevisning privat og offentligt,
• at skifte religion eller overbevisning,
• at ikke at have en religion eller overbevisning.

Staten har samtidig pligt til at sikre, at ingen diskrimineres på grund af sin religion eller overbevisning.

Religionsfriheden beskytter med andre ord den enkelte borgers rettigheder. Den beskytter derimod ikke en bestemt religion eller overbevisning. Enhver har fx ret til at kritisere en religion. Religionskritik er ikke en krænkelse af religionsfriheden. Den er omfattet af ytringsfriheden – og dens grænser. [6]

Flygtninge kan søge asyl, hvis de frygter at bliver forfulgt pga. deres religion mv.

Begrebet ”forfølgelse” indgår også i FN’s Flygtningekonvention fra 1951, og her har begrebet en juridisk betydning. Det betyder, at udlændinge kan få asyl, hvis de har en ”velbegrundet frygt for forfølgelse” i deres hjemland pga. deres deres religion, race mv.

Efter flygtningekonventionen er en person flygtning, hvis den pågældende “… som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig uden for det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse, eller som ikke har nogen statsborgerret, og på grund af sådanne begivenheder befinder sig uden for det land, hvor han tidligere havde fast bopæl, og ikke er i stand til – eller på grund af en sådan frygt ikke ønsker – at vende tilbage dertil”. [7]

Bestemmelsen fra flygtningekonventionen bruges fx, når danske udlændingemyndigheder skal afgøre om, en asylansøger skal have opholdstilladelse i Danmark. Ifølge udlændingeloven kan en udlænding nemlig få opholdstilladelse, hvis udlændingen er omfattet af flygtningekonventionen. En udlænding kan også op asyl, hvis vedkommende ved en tilbagevenden til sit hjemland risikerer dødsstraf eller at blive underkastet tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. [7]

De danske udlændingemyndigheder foretager en individuel behandling af hver enkelt sag, når en udlænding søger om asyl her i landet.

Hvem krænkes mest?

Som det fremgår af ovenstående, er det vanskeligt at sætte tal på, hvor mange mennesker der er ofre for begrænsninger og krænkelser af deres religionsfrihed – herunder også friheden til ikke at have en religion eller overbevisning.

Den amerikanske tænketank Pew Research Center har siden 2007 udarbejdet årlige analyser, hvor de undersøger, i hvilket omfang religionsfriheden indskrænkes rundt omkring i verden. Af den seneste analyse, der udkom i juli 2019 og er baseret på oplysninger fra 2017, fremgår det, at kristnes religionsfrihed i et eller andet omfang bliver begrænset eller krænket i 143 af de 193 lande og selvstyreområder, der indgår i analysen. Muslimers religionsfrihed bliver begrænset eller krænket i 140 lande og selvstyreområder, og jøders i 87 lande og selvstyreområder.

Disse tal siger ikke noget om, hvor mange mennesker inden for de forskellige religioner, der er ofre for indskrænkningerne af religionsfriheden rundt omkring i verden – eller hvordan procentfordelingen er mellem de forskellige religiøse samfund.

Her kan du læse mere om:

Begrænsninger og krænkelser af kristnes religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af muslimers religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af jøders religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af hinduers religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af buddhisters religionsfrihed

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af folkereligioner

Begrænsninger og krænkelser af religionsfriheden for udøvere af andre religioner

Begrænsninger og krænkelser af friheden til at have en ikke-religiøs overbevisning

Artiklen er oprettet 06-03-2020.
Artiklen er senest opdateret 09-09-2020.

Kilder

[1] ”forfølgelse”, Ordnet.dk, hentet 21-02-2020

[2] ”forfølgelse”, Wikipedia (dansk), hentet 21-02-2020

[3] Asyl/flygtninge, Institut for Menneskerettigheder, hentet 24-02-2020

[4] Flygtningekonventionen, Retsinformation, offentliggjort 31-01-1955

[5] Hvordan krænkes religionsfriheden?, Religionsfrihed.nu

[6] Hvad omfatter religionsfriheden?, Religionsfrihed.nu

[7] Udlændingelovens § 7 og Flygtningekonventionen, Flygtningenævnet, hentet 09-09-2020